đất nền quận 9 khu đông

Trong giai đoạn 2018 – 2022, TP.HCM cần huy động khoảng 2.867.357 tỉ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố.

đất nền quận 9 khu đông

Để có được nguồn kinh phí này, thành phố sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực. Cụ thể, huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí; tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa.

Bên cạnh đó, huy động tối đa nguồn lực xã hội, thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Theo Cafeland

Leave a Reply